یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط

یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط

یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط

عاشقانه

یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط
یک نَفـس عـاشق آنیم که دلتنگ شویم!

#مولانا

🍃🌺

Post your comment