کنارم بمان تا از

کنارم بمان تا از

کنارم بمان تا از

عاشقانه

کنارم بمان تا از
گرمای جنون آفرین تنت
شب چنان تشنه شود
که برای حرعه‌ای از دیدارت
تا سحر پلک بر هم نساید!

#شبتون_عاشقانه ✨❤️✨

🍃🌺

Post your comment