📸بعضیا فقط ادای آدم خوبا

📸بعضیا فقط ادای آدم خوبا

📸بعضیا فقط ادای آدم خوبا

پروفایل و استوری

📸بعضیا فقط ادای آدم خوبا

رو در میارن

پیش خودشونم فکر میکنن خوبن

از این آدما بترسین

☀️ 🍉

Post your comment