‏نیسـت مَـرا جُـز تـو دَوا

‏نیسـت مَـرا جُـز تـو دَوا

‏نیسـت مَـرا جُـز تـو دَوا

عاشقانه

‏نیسـت مَـرا جُـز تـو دَوا
ای تـو دوایِ دلِ مَـن…!

#مولانا

🍃🌺

Post your comment