دل مرنجان

دل مرنجان

دل مرنجان

پروفایل و استوری

دل مرنجان
که زِ هر دل به خدا راهی هست
هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست …

#مولانا

🍂

Post your comment