بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

پروفایل و استوری

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست
دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست

♥️

Post your comment