شب است و اختیار

شب است و اختیار

شب است و اختیار

عاشقانه

شب است و اختیار
افکارم ور دست خودم نیست
ناخودآگاه سمتت حرکت میکنند

#شبتون_عاشقانه ✨❤️✨

🍃🌺

Post your comment