گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی

گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی

گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی

پروفایل و استوری

گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی
سیرنمیشوم زتو تاب وتوان من تویی

پاییز یعنی بوی نارنگی سبز 😍

🍃

Post your comment