قدم بزن

قدم بزن

قدم بزن

پروفایل و استوری

قدم بزن
روی برگ های خشک این فصل…
پائیز تنهاترت نکند
نمیخواهد
از تنهایی درت بیاورد…

🍂

Post your comment