بجو آن صبح صادق را

بجو آن صبح صادق را

بجو آن صبح صادق را

پروفایل و استوری

بجو آن صبح صادق را
که جان بخشد خلایق را

هزاران مست عاشق را
صبوحی و امان باشد

#مولانا

🍃

Post your comment