من همانم

من همانم

من همانم

عاشقانه

من همانم
که شروعش کردی ؛
نکند دل بکنی
دل ندهی
بی سر و سامان بشوم ..!

#فائزه_شبانی

🍃🌺

Post your comment