اظهارِ عشق را به زبان احتیاج نیست

اظهارِ عشق را به زبان احتیاج نیست

اظهارِ عشق را به زبان احتیاج نیست

عاشقانه

اظهارِ عشق را به زبان احتیاج نیست
‏چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است…

#صائب_تبریزی

🍃🌺

Post your comment