کاش کسی بیاید

کاش کسی بیاید

کاش کسی بیاید

عاشقانه

کاش کسی بیاید
خیلی بچه گانه
آدم را ده تا دوست داشته باشد.
کم، ولی واقعی…

#رضا_باقری

🍃🌺

Post your comment