پروفایل و استوری

گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی

گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی سیرنمیشوم زتو تاب وتوان من تویی پاییز یعنی بوی نارنگی سبز 😍 🍃

‏یکی که اسمم بیوفته رو گوشیش هُل شه چیه؟ همونم نداریم😒

‏یکی که اسمم بیوفته رو گوشیش هُل شه چیه؟ همونم نداریم😒 ♥️

📸یکی از خوشترین لحظه های زندگی

📸یکی از خوشترین لحظه های زندگی وقتیه که شجاعت اینو پیدا میکنی که از چیزایی که نمیتونی تغییرشون بدی رها بشی ☔️ 🍁

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🍃

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🍃

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🍃