به کسى ندارم الفت ز جهانیان مگر تو!

به کسى ندارم الفت ز جهانیان مگر تو! اگرم تو هم برانی، سر بی کسی سلامت … #سعدی 🍂

ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی

ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی که بی وجود شریفت جهان نمیبینم #سعدی 🍃🌺

ce soir,

ce soir, te regarder est plus plaisant que dormir… امشب نظر به روی تو از خواب خوش تر است… #سعدی 🍃🌺

«مهری نشسته در دل

«مهری نشسته در دل بیرون نمیتوان کرد، الا به روزگاران…» #سعدی 🍃🌺

دل موضعِ صـبر بود و بُردی...

دل موضعِ صـبر بود و بُردی… #سعدی 🍃🌺

ای که دستت میرسد کاری بکن...😷

ای که دستت میرسد کاری بکن…😷 #سعدی ♥️

نه به وَصل می‌رسانی

نه به وَصل می‌رسانی نه به قتل می‌رهانی… #سعدی 🍂

ای دلبـر رعنـای مـن!

ای دلبـر رعنـای مـن! لعـل لـبت حـلوای مـن … #سعدی 🍃🌺

گویند به جانبی دگر رو

گویند به جانبی دگر رو وز جانب او عزیز ترنیست #سعدی 🍂

ما را به جز "تو"

ما را به جز “تو” در همه عالم عزیز نیست.. #سعدی 🔜❤️ ❤️