آدم دوست داره بعضی

آدم دوست داره بعضی چیزا فقط مال خودش باشه مال خود خودش مثل ماه،مثل شب، مثل تو،مثل تو… #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

لبخندهایت را جایی پنهان کن

لبخندهایت را جایی پنهان کن شب را در آغوشم بپیچ میخواهم در نفس‌هایت متولد شوم #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

یک آسمان بی ستاره شدم

یک آسمان بی ستاره شدم در نبود تو تا چشم کار می‌کند اینجا شب است و شب #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

بنشین

بنشین مرو که در دل شب در پناه ماه خوش تر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

شب‌ست و

شب‌ست و آغوشم را بر روی آغوشت بخوان که هم آغوس زنده‌داری،را تنها با تو خوش است #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

نواختن نت موهای تو بهترین سمفونی

نواختن نت موهای تو بهترین سمفونی آرامبخش آخر شب‌های من است. #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

ما نشستیم و رقیبان به تو نزدیک شدند

ما نشستیم و رقیبان به تو نزدیک شدند سهم ما یکسره هر شب غم و افسوس شده #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

خواب چقدر خوبه

خواب چقدر خوبه نه عادی میشه نه تکراری مثل خواب باشین #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

عطر آغوش تو

عطر آغوش تو زیباترین انقلابی ست که هرشب در میان جانم عاشقانه کودتا می‌کند #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

چه کسی میفهمد در دلم رازی هست؟

چه کسی میفهمد در دلم رازی هست؟ میسپارم آن را به خیال شب و تنهایی خود #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺