دنیا کنار تو زیبا میشود ♥️

دنیا کنار تو زیبا میشود ♥️ #عاشقانه 🍂

وقتی تو با من باشی

وقتی تو با من باشی حال ” خدا ” هم خوب است…! #رضاصمدی #عاشقانه 🍂

با شوقِ تو،

با شوقِ تو، عالم همه سجاده‌ی عشق است #حسین_منزوی #عاشقانه 🍂

هیچ راهی دور نیست،

هیچ راهی دور نیست، وقتی جهانم آغوشِ توست..! #ستایش_قاسمی #عاشقانه 🍂

دل من گِردِ جهان گشت

دل من گِردِ جهان گشت و نیابید مثالش… #مولانا #عاشقانه 🍂

زندگی‌ گر هزار باره بٌوَد ،

زندگی‌ گر هزار باره بٌوَد ، بارِ دیگر تو … بارِ دیگر تو … #فروغ_فرخزاد #عاشقانه 🍂

‏دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند

‏دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند ‏تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی #عاشقانه 🍂

مهمتر از داشتن آدمی که نمیره

مهمتر از داشتن آدمی که نمیره داشتن اونیه که نمیذاره ‌تو حتی به رفتن فکرکنی! #عاشقانه 🍂

آبِ حیاتِ عشق را،

آبِ حیاتِ عشق را، در رگِ ما روانه کن… #مولانا #عاشقانه 🍂

‏يه روزي يه نفر يه جوري سفت بغلت مي كنه

‏یه روزی یه نفر یه جوری سفت بغلت می کنه که تمام تیکه های شکستت دوباره به هم میچسبن #عاشقانه 🍂