پر می‌کشی و وای به حال پرنده‌ای

پر می‌کشی و وای به حال پرنده‌ای کز پشت میله قفسی عاشقت شده‌ست #فاضل_نظری 🍂

پر می‌کشی و وای به حال پرنده‌ای

پر می‌کشی و وای به حال پرنده‌ای کز پشت میله قفسی عاشقت شده‌ست #فاضل_نظری 🍂

انگار که یک کوه

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت، این‌قدر که خالی شده بعد از تـو جهانم… #فاضل_نظری 🍃🌺

کار بزرگ خویش را کوچک مپندار

کار بزرگ خویش را کوچک مپندار از دوست دشمن ساختن کار کمی نیست #فاضل_نظری ♥️

تلخ است روزگار، مگر با بهانه‌ای

تلخ است روزگار، مگر با بهانه‌ای پیدا کنیم دلخوشیِ کودکانه‌ای #فاضل_نظری 🍃🌺

گَر عـشق مَقصـد است

گَر عـشق مَقصـد است خوشـا لـذّتِ مَسـیر… #فاضل_نظری 🍃🌺

به دریا می‌زنم شاید به سوی ساحلی دیگر 

به دریا می‌زنم شاید به سوی ساحلی دیگر  مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر… #فاضل_نظری 🍃🌺

از سخن‌چینان شنیدم

از سخن‌چینان شنیدم «آشنایت نیستم…» خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم! #فاضل_نظری 🍃🌺

سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟ #فاضل_نظری ♥️

تاوان عشق را

تاوان عشق را دل ما هر چه بود داد #فاضل_نظری 🍃