پاییز استاد دلتنگی‌ست

پاییز استاد دلتنگی‌ست از خاطرات اویی که رفته برای اویی که مانده سنگِ تمام می‌گذارد … #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

پاییز استاد دلتنگی‌ست

پاییز استاد دلتنگی‌ست از خاطرات اویی که رفته برای اویی که مانده سنگِ تمام می‌گذارد … #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

مرا سخت دوست بدار

مرا سخت دوست بدار پُر بوسه،بغل دار بگذار عشق به پای هم بندمان کند … #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

در من کسی شبیه تو نفس میکشد

در من کسی شبیه تو نفس میکشد و در ذهنم کسی شبیه تو راه می رود مطمئنم برای بردن خودت بر میگردی… #مریم_قهرمانلو T.me/AxProfil ♥️

در من کسی شبیه تو نفس میکشد

در من کسی شبیه تو نفس میکشد و در ذهنم کسی شبیه تو راه می رود مطمئنم برای بردن خودت بر میگردی… #مریم_قهرمانلو ♥️

شب اگر به آغوش باشد

شب اگر به آغوش باشد به شعر به لبخند به خیر هم می‌شود غیر از این باشد همه ی شب بخیر ها مَشقی‌اند … #مریم_قهرمانلو T.me/AxProfil 🍂

شب اگر به آغوش باشد

شب اگر به آغوش باشد به شعر به لبخند به خیر هم می‌شود غیر از این باشد همه ی شب بخیر ها مَشقی‌اند … #مریم_قهرمانلو 🍂

نه جانم

نه جانم روز درد ندارد شب است که میفهمی تا به حال چقدر مرده ای… #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

کاش

کاش کسی پیدا شود به پاهایت آمدن را یاد بدهد … #مریم_قهرمانلو ❄️

وقتی که میرفتی

وقتی که میرفتی احـیاناجانم به پیراهنت گیـر نکرده بود…؟ #مریم_قهرمانلو 🍃🌺