گفتی: مرو

گفتی: مرو گفتم: چرا؟ گفتی: که میخواهم تورا .. !😍😍 #مولانا

گفتی: مرو

گفتی: مرو گفتم: چرا؟ گفتی: که میخواهم تورا .. !😍😍 #مولانا ♥️

چون دلت.....

چون دلت….. #مولانا ♥️

چون دلت با من نباشد

چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست #مولانا 🍃

یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط

یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط یک نَفـس عـاشق آنیم که دلتنگ شویم! #مولانا 🍃🌺

چیست که هَـر دَمـی چِـنین

چیست که هَـر دَمـی چِـنین می‌کِـشَــدَم بـه ســویِ او #مولانا 🍃🌺

جانم آن لحظه که غمگینِ

جانم آن لحظه که غمگینِ تو باشم شـادَسـت… #مولانا 🍃🌺

دل من گِردِ جهان گشت و

دل من گِردِ جهان گشت و نیابید مثالش… #مولانا 🍃🌺

تو چه پرسی که کدامی؟

تو چه پرسی که کدامی؟ تو در این عشق چه نامی صنما شاه جهانی… زِ تو من شاد جهانم! #مولانا 🍃🌺

خویِ من کِی خوش شود

خویِ من کِی خوش شود بی روی خوبَت ای نِگـار؟ #مولانا 🍃🌺