چون دلت با من نباشد

چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست #مولانا 🍃

یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط

یِک جَـهان تنگ دِل و مـا زِ فَراخی نشـاط یک نَفـس عـاشق آنیم که دلتنگ شویم! #مولانا 🍃🌺

چیست که هَـر دَمـی چِـنین

چیست که هَـر دَمـی چِـنین می‌کِـشَــدَم بـه ســویِ او #مولانا 🍃🌺

جانم آن لحظه که غمگینِ

جانم آن لحظه که غمگینِ تو باشم شـادَسـت… #مولانا 🍃🌺

دل من گِردِ جهان گشت و

دل من گِردِ جهان گشت و نیابید مثالش… #مولانا 🍃🌺

تو چه پرسی که کدامی؟

تو چه پرسی که کدامی؟ تو در این عشق چه نامی صنما شاه جهانی… زِ تو من شاد جهانم! #مولانا 🍃🌺

خویِ من کِی خوش شود

خویِ من کِی خوش شود بی روی خوبَت ای نِگـار؟ #مولانا 🍃🌺

بجو آن صبح صادق را

بجو آن صبح صادق را که جان بخشد خلایق را هزاران مست عاشق را صبوحی و امان باشد #مولانا 🍃

ما بی تو خسته ایم ...

ما بی تو خسته ایم … تو بی ما چگونه ایی؟ #مولانا ♥️

گرچه این سعادت ندهد دست همیشه

گرچه این سعادت ندهد دست همیشه اما؛ دیدین آن مه جان ناگه و دزدیده خوش است #مولانا ♥️