دلم برایت تنگ شده...

دلم برایت تنگ شده… به من بیاموز که دلتنگ نباشم، به من بیاموز که چگونه ریشه های عشقت را از اعماق بر کنم… #نزار_قبانی 🍃🌺

اولِ هر پاییز، سراغم مي‌آيد

اولِ هر پاییز، سراغم می‌آید احساسِ غریبِ امنیت و خطر..! می‌ترسم نزدیک شوی می‌ترسم دور شوی #نزار_قبانی 🍃🌺

قول‌ داده‌ام

قول‌ داده‌ام هنگام‌ شنیدن‌ِ نامت‌ بی‌خیال‌ باشم‌ از این‌ قول‌ درگُذر! چرا که‌ با شنیدن‌ نامت‌ صبرِ ایوب‌ را کم‌ دارم‌ برای‌ فریاد نزدن‌… #نزار_قبانی 🍃🌺

امروز صبح ديگریست ...

امروز صبح دیگریست … مطمئن باش ، من عاشق تو خواهم ماند … #نزار_قبانی #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

وقتی به بچه‌ها یاد دادم

وقتی به بچه‌ها یاد دادم اسمت را هجی کنند دهانشان به درختِ توت مبدل شد… #نزار_قبانی 🍃🌺

وقتی به بچه‌ها یاد دادم

وقتی به بچه‌ها یاد دادم اسمت را هجی کنند دهانشان به درختِ توت مبدل شد… #نزار_قبانی 🍃🌺

يأتون بعد غياب

یأتون بعد غیاب یُبَعثرون مشاعرنا ثم یرحَلونّ! بعد از غیبتی می‌‌آیند، احساساتمان را در هم می‌‌ریزند و سپس می‌‌روند! #نزار_قبانی 🍃🌺

من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام

من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام اما تو را دیده‌اند که در چشمانم شنا میکنی… من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام اما تو را در کلماتم دیده‌اند؛ عطرِ عشق،نمی‌تواند پنهان بماند‌‌‌… #نزار_قبانی 🍃🌺

قول‌ داده‌ام‌،

قول‌ داده‌ام‌، هنگام‌ِ شنیدن‌ِ نامت‌ بی‌خیال‌ باشم‌ ! از این‌ قول‌ درگذر ! چرا که‌ با شنیدن‌ِ نامت‌ صبرِ ایوب‌ را کم‌ دارم‌، برای‌ فریاد نزدن‌ ! #نزار_قبانی 🍃🌺

تو را دوست می‌دارم...

تو را دوست می‌دارم… نمی‌خواهم تو را با هیچ خاطره‌ای از گذشته، و با خاطره‌ی قطارهای درگذر قیاس کنم تو آخرین قطاری که ره می‌سپارد شب و روز در رگ‌های دستانم؛ تو آخرین قطاری… من آخرین ایستگاه … #نزار_قبانی 🍃🌺